CONTACT

Met welke zaken kan ik terecht bij een jurist?

Voor een groot aantal zaken kan een jurist worden ingeschakeld. Een advocaat is voor deze zaken dus niet verplicht, maar kan wel ingeschakeld worden. Hieronder volgen een aantal bekende voorbeelden
 
• Arbeidszaken (ontslag, pensioen, verlof, loon, werkgeversaansprakelijkheid, etc.)
• Consumentenzaken tot en met 25.000 euro (koopcontract, ondeugdelijk product, etc.)
• Geldvorderingen tot 25.000 euro (geldlening, etc.)
• Huurzaken (ontruiming, huurverhoging, gebreken, schade, etc.)
• Pachtzaken (teeltpacht, reguliere pacht, etc.)
• Huurkoopzaken (aandelenleasezaken, etc.) 
• Letselschadezaken tot 25.000 euro (schadevergoeding, smartengeld, etc.)
• Sociale zaken (WW, ZW, AOW, WIA, WAJONG, bijstandsuitkering, etc.)
• Schuldsaneringszaken (minnelijk traject, WSNP, etc.)
• Bestuurszaken (vergunning, bestemmingsplan, studiefinanciering, etc.)
 Ambtenarenzaken (aanstelling, pensioen, verlof, bezoldiging, etc.)
• Fiscale zaken (aanslagen, toeslagen, ontheffingen, etc.)
• Strafzaken (overtreding, misdrijf, economisch delict, etc.)
• Vreemdelingenzaken (verblijfsvergunning, MVV, naturalisatie, etc.)